Menu Zamknij

BHP okresowy dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Seminarium adresowane jest do:
pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Cel seminarium:
aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą.

Program seminarium:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: prawo pracy; czynniki szkodliwe dla zdrowia; uciążliwe i niebezpieczne (analiza i ocena zagrożeń); kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; wypadki przy pracy (okoliczności i przyczyny, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń); choroby zawodowe oraz związana z nimi profilaktyka; zasady udzielania pierwszej pomocy; ochrona przeciwpożarowa i ochrony środowiska naturalnego; skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.

Ilość godzin programowych:
8 godzin

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Godziny zajęć:
09:00 – 14:00

Egzamin końcowy:
Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent seminarium uzyskuje aktualną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. seminarium.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie należy ukończyć w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku i okresowo aktualizować nie rzadziej niż raz na 6 lat – – Dz.U. Nr 116/2005, poz. 972 § 15, pkt. 2 z póź. zmianami.