Menu Zamknij

BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujacych pracownikami

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:
osób będących pracodawcami oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze, w szczegółności: kierownicy działów, mistrzowie, brygadziści

Cel szkolenia:
przeszkolenie w zakresie aktualnych przepisów BHP

Program szkolenia:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: prawo pracy; czynniki szkodliwe dla zdrowia; uciążliwe i niebezpieczne (analiza i ocena zagrożeń); kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; wypadki przy pracy (okoliczności i przyczyny, zasady postępowania w razie wypadku 
w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń); choroby zawodowe oraz związana z nimi profilaktyka; zasady udzielania pierwszej pomocy; ochrona przeciwpozarowa i ochrony środowiska naturalnego; skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.szkolenia w zakresie bhp

Ilość godzin programowych:
16 godzin

Czas trwania szkolenia:
2 dni

Godziny zajęć:
09:00 – 14:00

Egzamin końcowy:
Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent seminarium uzyskuje aktualną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. seminarium.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie należy ukończyć w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku i okresowo aktualizować nie rzadziej niż raz na 5 lat – – Dz.U. Nr 180/2004, poz. 1860 § 15, pkt. 2 z póź. zmianami.