Menu Zamknij

BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Seminarium adresowane jest do:
Pracowników inżynieryjno – technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Cel seminarium:
aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą.

Program seminarium:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: regulacje prawne z zakresu BHP; czynniki szkodliwe dla zdrowia; uciążliwe i niebezpieczne (analiza i ocena zagrożeń); kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; nowoczesne rozwiązania technologiczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; wypadki przy pracy (okoliczności i przyczyny, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń); zasady udzielania pierwszej pomocy

Ilość godzin programowych:
16 godzin

Czas trwania szkolenia:
2 dni

Godziny zajęć:
09:00 – 14:00

Egzamin końcowy:
Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent seminarium uzyskuje aktualną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. seminarium.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie należy ukończyć w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku i okresowo aktualizować nie rzadziej niż raz na 5 lat – – Dz.U. Nr 180/2004, poz. 1860 § 15, pkt. 2 z póź. zmianami.