Menu Zamknij

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

pracodawców, którzy zgodnie z art. 237 11§1 Kodeksu pracy:

a) zatrudniają do 10 pracowników, albo

b) zatrudniają do 20 pracowników i są zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż III kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Cel szkolenia:
uzyskanie przez uczestników szkolenia aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu zadań i obowiązków służby BHP.

Program szkolenia:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy; metody pracy służby BHP; prawo pracy; ergonomiczne kształtowanie warunków pracy; identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń występujących w procesach pracy, ich likwidacja lub ograniczanie; ocena ryzyka zawodowego; wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy; czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne (analiza i ocena zagrożeń); kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; wypadki przy pracy (okoliczności i przyczyny; zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń); choroby zawodowe oraz związana z nimi profilaktyka; skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy; organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp.

Ilość godzin programowych:
64 godziny

Czas trwania szkolenia:
8 dni

Godziny zajęć:
09:00 – 14:00

Egzamin końcowy:
Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent seminarium uzyskuje aktualną wiedzę z zakresu zadań i obowiązków służby BHP oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. seminarium.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie należy okresowo aktualizować nie rzadziej niż raz na 5 lat – – Dz.U. Nr 180/2004, poz. 1860 § 15, pkt. 2 z póź. zmianami.