Menu Zamknij

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data kursu / szkolenia: LUTY 2019

Opis kursu / szkolenia:

Kurs adresowany jest do: 
szkolenie skierowane jest do pracowników firm i przedsiębiorstw wszystkich branż oraz innych osób zainteresowanych problematyką pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cel kursu:
zdobycie umiejętności udzielania pierwszej po-mocy przed-medycznej oraz właściwego postępowania w sytuacjach zagrażających życiu człowieka

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: apteczka; samoochrona – bezpieczeństwo ratującego; wzywanie pomocy; postępowanie przy: omdleniach, utracie przytomności, zadławieniach; resuscytacja krążeniowo – oddechowa; uszkodzenia naczyń krwionośnych (ciała obce, skaleczenia i rany); wstrząs; uszkodzenia kończyn, uraz oka, uraz ucha; oparzenia; inne stany chorobowe (astma – duszności, epilepsja, bóle brzucha, czkawka).

Ilość godzin programowych:
8 godzin

Czas trwania kursu:
1 dzień

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent szkolenia uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz świadectwo ukończenia ww. szkolenia

Informacja dodatkowa

  1.  Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
      • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
    • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
  2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
  3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Podstawa prawna
Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650, § 44 pkt.1 i 3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *